Menu
Strona głowna  /  Regulamin i statut
Regulamin i statut

Regulamin Przedszkola

1.     Rok przedszkolny rozpoczyna się 1 września a kończy się 30 czerwca. Przedszkole funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu i jest czynne w godz. 7.00 – 17.00

2.     Przedszkole pobiera od Rodziców opłatę w wysokości stawki żywieniowej oraz w wysokości stałej opłaty miesięcznej. Za każdą nieobecność dziecka w Przedszkolu odlicza się w następnym miesiącu tylko stawkę żywieniową za faktycznie nieobecne dni w Przedszkolu (następujące po sobie 3 dni i więcej). Opłatę stałą zaś płaci się zawsze w całości bez względu na nieobecność dziecka w Przedszkolu.

3.     Opłatę za Przedszkole regulujemy do 15-go każdego miesiąca, inne terminy uzgadniamy z Siostrą Dyrektor.

4.   Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i ustalony Porządek Dnia – Przedszkole jest zamykane o godz. 9.00, dzieci przyprowadzamy do godz. 9.00. Spóźnienia typu: (wizyty kontrolne u lekarza, szczepienia i inne) zgłaszamy telefonicznie.

5.     W trakcie przebywania dzieci na placu zabaw po odebraniu dziecka z Przedszkola, za bezpieczeństwo swoich dzieci (rodzeństwo młodsze lub starsze) odpowiada Rodzic lub opiekun odbierający dziecko.

6.     Dziecko z Przedszkola odebrać może (poza Rodzicem) tylko osoba upoważniona na początku każdego nowego roku szkolnego odpowiednim pismem. Osoby niepełnoletnie nie mogą odbierać dziecka z Przedszkola.

7.     W wakacje Przedszkole pełni miesięczny dyżur.

8.     W Przedszkolu jest honorowana dieta bezmleczna.

9.  Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty w duchu wartości i zasad wiary katolickiej. Wychowanie w Przedszkolu służy podtrzymaniu tożsamości narodowej, uczeniu miłości Boga i Ojczyzny.

10.   Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci z rodzeństwa. O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje dyrektor.

 

11.     Rodzice mają prawo do: znajomości zadań wynikających ze Statutu Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów, uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju, wyrażania i przekazywania Organowi prowadzącemu Przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Przedszkola z zastosowaniem kolejności: dyrektor, Organ Prowadzący.

 

12. Wszelkie nowe informacje z życia Przedszkola będą podawane na bieżąco na Tablicy Ogłoszeń.

 

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO DIECEZJI  ŁOWICKIEJ im. Św. Aniołów Stróżów W SOCHACZEWIE
-dostępny jest do wglądu w sekretariacie przedszkola.


Ostatnia aktualizacja: 2013-10-22