Kontakt
Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów

Regulamin i statut

Regulamin Przedszkola Niepublicznego

Diecezji Łowickiej

im. Św. Aniołów Stróżów w Sochaczewie

 

Misja przedszkola:

 

Aby dzieci pogłębiały więź z Bogiem, rodziną i ojczyzną,

i były wrażliwe na takie wartości jak dobro, prawda i piękno.

 

1. Rok przedszkolny rozpoczyna się 1 września a kończy się 30 czerwca. Przedszkole funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu i jest czynne w godz. 7.00 – 17.00.

2. Przedszkole pobiera od Rodziców opłatę w wysokości stawki żywieniowej oraz w wysokości stałej opłaty miesięcznej. Za każdą nieobecność dziecka  w Przedszkolu odlicza się w następnym miesiącu tylko stawkę żywieniową za faktycznie nieobecne dni w Przedszkolu (następujące po sobie 3 dni i więcej). Opłatę stałą zaś płaci się zawsze w całości bez względu na nieobecność dziecka w Przedszkolu.

3. Opłatę za Przedszkole regulujemy do 15-go każdego miesiąca, inne terminy uzgadniamy z Siostrą Dyrektor.

4. Ze względu na bezpieczeństwo i ustalony porządek dnia dzieci do Przedszkola przyprowadzamy do godz. 8.45. Spóźnienia typu: (wizyty kontrolne u lekarza, szczepienia i inne) zgłaszamy telefonicznie.

5. Po odebraniu dziecka z Przedszkola, za bezpieczeństwo swoich dzieci (rodzeństwo młodsze lub starsze) odpowiada rodzic lub opiekun.

6. Dziecko z Przedszkola odebrać może (poza Rodzicem) tylko osoba upoważniona na początku każdego nowego roku przedszkolnego odpowiednim pismem. Osoby niepełnoletnie nie mogą odbierać dziecka z Przedszkola.

7. Przedszkole pełni dyżur opiekuńczy: w ferie zimowe - pierwszy tydzień, a w wakacje - miesięczny w lipcu.  Za lipiec ponosimy opłatę stałą bez względu na wakacyjne uczęszczanie dziecka. Po zgłoszeniu dziecka na dyżur feryjny czy wakacyjny - nie odliczamy stawki żywieniowej. Sierpień jest miesiącem wolnym od opłat.

8. W razie rezygnacji z pobytu dziecka w Przedszkolu zobowiązuje się Rodziców (opiekunów) do powiadomienia Siostry Dyrektor na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem. Zwolnienie z opłaty za Przedszkole przysługuje dopiero  w następnym miesiącu po złożeniu rezygnacji.

9. W Przedszkolu jest honorowana dieta bezmleczna.

10. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz Ustawie Prawo Oświatowe w duchu wartości i zasad wiary katolickiej. Wychowanie w Przedszkolu służy podtrzymaniu tożsamości narodowej, uczeniu miłości Boga i Ojczyzny.

11. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników oraz rodzeństwo wychowanków i absolwentów. O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje Dyrektor, uwzględniając kolejność zgłoszeń.

12. Rodzice mają prawo do:

  • znajomości zadań wynikających ze Statutu Przedszkola Niepublicznego Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów,
  • uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  • wyrażania i przekazywania Organowi prowadzącemu Przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Przedszkola  z zastosowaniem kolejności: Dyrektor, Organ Prowadzący.

13. Wszelkie nowe informacje z życia Przedszkola będą podawane na bieżąco na stronie internetowej placówki.