Kontakt
Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Św. Aniołów Stróżów

Rekrutacja

 

ZASADY REKRUTACJI

 

1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci przez cały rok przedszkolny w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Do przedszkola na dany rok przyjmowane są dzieci, których rodzice złożą pisemny wniosek.

3. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 do 6 lat, w uzasadnionych przypadkach na prośbę rodziców może być przyjęte dziecko 2,5 letnie.

3. Karty zgłoszeń dzieci niepełnosprawnych ubiegających się o przyjęcie do odpowiedniej grupy wiekowej rozpatruje się według możliwości placówki i utworzonych grup wiekowych.

4. Poza terminem rekrutacji dzieci są przyjmowane w miarę wolnych miejsc.

5. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Dyrektor wraz z komisją rekrutacyjną.

6. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci pracowników oraz rodzeństwo wychowanków i absolwentów.

7. W przypadku dużej ilości chętnych decyduje kolejność składania „karty zgłoszenia” oraz indywidualna sytuacja dziecka.

8. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci przekracza liczbę miejsc tworzona jest lista rezerwowa. O czasie przyjęcia dziecka z listy rezerwowej decyduje Dyrektor.

9. Rodzice ubiegający się o miejsce w przedszkolu obowiązani są złożyć w przedszkolu prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka oraz po przyjęciu dziecka do przedszkola wpłacić wpisowe w wysokości 250 zł. Jest ono bezzwrotne przy rezygnacji z przedszkola.

10. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola można otrzymać w sekretariacie przedszkola lub pobrać ze strony internetowej – link poniżej.

Do pobrania: https://images.dlaprzedszkoli.eu/przedszkole.sw.aniolowstrozow/karta-nowa.pdf